شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ ترشي محبوب چيني ها (ترشي بچه موش)
Adam Barfi
92/2/30
اه اه اه ... حالم رو اول صبح به هم زدي ....
اه ه ه ه ه ه ه ......
آخه موش هم ترشي داره ؟؟؟ .......
اه اه ... حالا چطوري نهار بخورم؟
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top