شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ عذر خواهي هميشه بدان معنا نيست که تو اشتباه کرده‌اي و حق با آن ديگري است. گاهي عذر خواهي بدان معناست كه رابطه ات با او بيش از غرورت برايت ارزش دارد.
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top