شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ من افتخار مي کنم ايرانيم وقتي مي بينم کوروش هم ايراني بود.
donyayeemrooz
زماني کزروس به کوروش بزرگ گفت چرا از غنيمت هاي جنگي چيزي را براي خود بر نمي داري و همه را به سربازانت مي بخشي. کوروش گفت اگر غنيمت هاي جنگي را نمي بخشيديم الان دارايي من چقدر بود؟... کزروس عددي را با معيار آن زمان گفت. کوروش يکي از سربازانش را صدا زد و گفت برو به مردم بگو کوروش براي امري به مقد...اري پول و طلا نياز دارد.
donyayeemrooz
سرباز در بين مردم جار زد و سخن کوروش را به گوششان رسانيد.مردم هرچه در توان داشتند براي کوروش فرستادند. وقتي که مالهاي گرد آوري شده را حساب کردند، از آنچه کزروس انتظار داشت بسيار بيشتر بود.
donyayeemrooz
کوروش رو به کزروس کرد و گفت ، ثروت من اينجاست. اگر آنها را پيش خود نگه داشته بودم، هميشه بايد نگران آنها بودم .
الان چي؟
بخاطر همين بود که پيامبر و اهل البيت با ايرانيان پيوند دارند و امام علي وقتي بزرگان ايران را اسير کردند فرمود با آنان چون بزرگان رفتار کنيد نه بردگان
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top